9/18/2014

การแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี 2557


คณะกรรมการกิจการกีฬา ทร. มีมติจัดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี พ.ศ.2557 ระหว่าง 12 พ.ย.57 ถึง 18 พ.ย.57 โดยมีรายละเอียด ดังนี้


  • 12 พ.ย.57 พิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ โดย สอ.รฝ.เป็นเจ้าภาพ 
  • 18 พ.ย.57 พิธีปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ โดยมี สอ.รฝ.เป็นเจ้าภาพ 
  • นักกีฬาอาวุโส ได้แก่ พล.ร.อ.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นักกีฬาอาวุโสสำรอง ได้แก่ พล.ร.ท.นาวิน ธนเนตร 
  • จัดแข่งเป็นหน่วยกีฬา จำนวน 8 หน่วยกีฬา 

9/02/2014

การอบรมกีฬาเรือใบและวินด์เซิร์ฟเบื้องต้น


ประกาศคณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. 
 เรื่อง การเปิดอบรมกีฬาเรือใบและวินด์เซิร์ฟเบื้องต้นให้กับข้าราชการ และลูกจ้างของ ทร. 
 ---------------------------------------------------------
 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. จะเปิดการอบรมกีฬาเรือใบและวินด์เซิร์ฟเบื้องต้นให้กับ ข้าราชการและลูกจ้างของ ทร. ทั้งชายและหญิง ในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และ สัตหีบ เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬาเรือใบและวินด์เซิร์ฟให้เป็นที่รู้จักในหมู่ทหารเรือมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้กำลังพลของ ทร. ได้มีโอกาสออกกำลังกาย และเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของ ทร. ที่ให้ถือว่าการกีฬา และการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตการเป็นข้าราชการทหาร และลูกจ้างของ ทร. คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. จึงขอเชิญชวนข้าราชการ และลูกจ้างของ ทร. ที่สนใจการเล่นกีฬาเรือใบ และวินด์เซิร์ฟ เข้ารับการอบรมกีฬาเรือใบเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการอบรมต้องสามารถว่ายน้ำเป็น ไม่จำกัดชั้นยศ – และอายุ 

๒. กำหนดการอบรมในระหว่างวันที่ ๒๒ ก.ย. – ๒ ต.ค.๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ – ๑๗๐๐
 ณ สโมสรเรือใบ กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รวม ๑๑ วัน

๓. คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. จัดอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้ผู้เข้ารับการ อบรมตลอดระยะเวลาการอบรม 

๔. การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๒ ก.ย.๕๗ ได้ที่ คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ดังนี้
๔.๑ น.อ.บัณฑิต คงใหญ่ สมาคมแข่งเรือใบ ฯ โทร. ๕๕๔๕๕ / ๐๘๑-๘๓๘๕๒๙๔
๔.๒ น.ท.สาธิต ดวงเนตร สสท.ทร. โทร. ๕๗๘๓๒ / ๐๘๑-๘๐๓๘๑๓๒
๔.๓ น.ท.กิตติพงษ์ สอนเจตน์ ยศ.ทร. โทร. ๕๕๐๖๙ / ๐๘๖๔๑๒๖๖๙๘
๔.๔ พ.จ.อ.ดำรงศักดิ์ พงษ์วิเชียร กอง สน.กร. โทร. ๗๔๗๕๖/ ๐๘๑-๔๐๖๖๓๒๒

๕. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. จะแจ้งให้ทราบ

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

น.ท.สาธิต ดวงเนตร เลขานุการอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร.

http://rtnsc.blogspot.com/2014/09/blog-post.html

8/27/2014

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี
http://rtnsc.blogspot.com/2014/08/rtnc_27.html

ใน 30 ส.ค.57 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2557 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ.

8/20/2014

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี 

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี 

http://rtnsc.blogspot.com/2014/08/rtnc_20.html

ใน 20 - 21 ส.ค.57 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2557 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ.

8/19/2014

RTNSC ร่วมประชุมพิจารณา งป.58

RTNSC ร่วมประชุมพิจารณา งป.58

http://rtnsc.blogspot.com/2014/08/rtnsc-58.html

ใน 190900 - 1200 คณะอนุกรรมการเรือใบ ฯ ทร. (RTNSC) เข้าร่วมประชุมพิจารณา งบประมาณประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร. โดยมี พล.ร.ท.ธีรพงษ์ ศรีสุวรรณ หน.สกฬ.ทร.เป็นประธานการประชุม

 

Free Blog Counter