2/25/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2015/02/rtnc_25.html

ใน 25 ก.พ.58 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ.

2/18/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2015/02/rtnc_18.html

ใน 18 ก.พ.58 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ.

2/11/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี
http://rtnsc.blogspot.com/2015/02/rtnc_11.html

ใน 11 ก.พ.58 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ.

2/06/2015

การประชุมกรรมการสวัสดิการกีฬา ทร. คั้งที่ 1/58

การประชุมกรรมการสวัสดิการกีฬา ทร. คั้งที่ 1/58

http://rtnsc.blogspot.com/2015/02/158.html

คณะกรรมการสวัสดิการกีฬา ทร. จัดการประชุม ฯ ครั้งทีา 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 6 ก.พ.58 เวลา 0900 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยมีระเบียบวาระการประชุม ในเรื่อง  ผลการจัดงานสะปดาห์กีฬานาวี ประจำปี 2557 การพิจารณานักกีฬายอดเยี่ยมชายและหญิง การเตรียมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 48 ปรำตำปี 2558 และ กรรมการกีฬา ทร.ประเภทต่างๆ ชี้แจงแผนการดำเนินงานที่สำคัญ

2/05/2015

กองเรือยุทธการ เปิดอบรมเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ประจำปี 2558

กองเรือยุทธการ เปิดอบรมเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ประจำปี 2558

http://rtnsc.blogspot.com/2015/02/2558.html

กองเรือยุทธการ เปิดอบรมเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ประจำปี 2558 ที่สโมสรเรือใบ กร. ระหว่างวันที่ 10-20 มี.ค.57 เวลา 0830 - 1630 รวม 10 วัน ผู้มีความประสงค์จะส่ง บุตร - หลาน เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฯ สามารถสมัครได้ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นบุตร - หลาน ข้าราชการ กร. , ทร. , บุคคลทั่วไป
2. เพศ ชาย - หญิง อายุ ตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป
3. ว่ายน้ำเป็น
4. สุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการแล่นใบในทะเล

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 20 ก.พ.58 เป็นต้นไป ที่สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ ระหว่างเวลา 0830 - 1630 (เวลาราชการ)หมายเลขโทรศัพท์ 02 4661180 (กลาง ทร.)ต่อ 74756 (ภายใน ทร.) หรือ ที่
ร.อ. นาวี เนื่องจำนงค์ ครู เล็ก 086-3934347
พ.จ.อ.วิวัฒน์ พูนพัฒน์ ครู วัฒน์ 089-6066200
พ.จ.อ. ดำรงค์ศักดิ์ พงษ์วิเชียร ครู กว้าง 081-4066322
จ.อ. ทศพล จอนใจตรง ครูป๊อง 087-1287563
โดยแนบหลักฐานการสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 14 ปี ต้องมีคำรับรอง หรือยินยอมจากผู้ปกครอง
เปิดสอน 3 ประเภท คือ เรือใบ เลเซอร์ , เรือใบออฟติมิสต์ , กระดานโต้ลม (วินด์เซิร์ฟ)
อัตราค่าสมัคร
- บุตร ข้าราชการ กร. 700.- บาท
- นอกหน่วย กร. 1,200.-บาท
- บุคคลภายนอก ทั่วไป 1,800.-บาท

*สำหรับราคานี้มี เสื้อโครงการให้1ตัวและอาหารกลางวันทุกวัน
**ฝึกโดยครูฝึกที่มีประสบการ ผ่านการแข่งขันระดับทีมชาติและระดับนานาชาติ มาแล้ว
***หมายเหตุ ด่วน!!!!!! รับสมัครจำนวนจำกัด

 

Free Blog Counter